You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
imageportofolio
ÁR-LA
Főoldal / ÁSZF

ÁSZF


 

Az ÁR-LA Magyarország Kft. Általános Beszerzési Feltételei

           

I. Az ÁSZF célja

 

1.         Jelen ÁSZF célja, hogy szabályozza az ÁR-LA Magyarország Kft. és a vele adásvételi, szállítás, vállalkozási vagy bármilyen más, valamely termék/áru előállítására, leszállítására, átvételére irányuló szerződést kötő fél (“Beszállító”) jogait és kötelezettségeit.           

 

2.         A felek jogait és kötelezettségeit jelen ÁSZF általános jelleggel szabályozza. Amennyiben a jelen ÁSZF és az egyedi megrendelés, egyedi szerződés rendelkezései között eltérés lenne, úgy az egyedi megrendelés, egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

 

3.         A Beszállító́ általános szerződéses feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat az ÁR-LA Magyarország Kft. írásban kifejezetten elfogadta.   

 

II. Az egyedi megrendelés, szerződés létrejötte

 

1.         Az ÁR-LA Magyarország Kft. telefonon vagy írásban (e-mail útján) kér árajánlatot Beszállítótól. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell minden olyan információt és szempontrendszert, ami szükséges ahhoz, hogy a Beszállító megfelelő ajánlatot tudjon adni.

 

2.         Beszállító az ajánlatkérésben közölt szempontokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül megvizsgálja és részletes ajánlatot ad.     

 

3.         A Beszállító felel azért, hogy a szerződéses kötelezettségének teljesítése szempontjából minden jelentős adatról és körülményről, valamint a megrendeléssel érintett termékeknek az ÁR-LA Magyarország Kft. által szándékozott felhasználásáról kellő időben és mértékben tudomást szerezzen.

 

4.         A Beszállító az ÁR-LA Magyarország Kft. által átadott információkat, pl. rajzokat, iratokat, ismereteket, mintákat, gyártási eszközöket, modelleket, adathordozókat stb., köteles titokban tartani és nem jogosult azokat az ÁR-LA Magyarország Kft. írásos hozzájárulása nélkül harmadik fél számára elérhetővé́ tenni és az általa meghatározottaktól eltérő célokra felhasználni.

 

5.         Az ÁR-LA Magyarország Kft. a részletes ajánlatról haladéktalanul, de legkésőbb az abban megjelölt ajánlati érvényesség idején belül írásban köteles dönteni, hogy azt elfogadja, vagy elutasítja. Amennyiben az ajánlat az ÁR-LA Magyarország Kft. által elfogadásra került, úgy megrendelő lapot küld a Beszállító részére, melyben feltünteti a teljesítés helyét és határidejét (szükség esetén szállítási mérföldköveket/ütemeket), fizetési, jótállási feltételeket, helyszíni kapcsolattartókat, késedelmi, meghiúsulási kötbért (amennyiben jelen ÁSZF-ben meghatározott mértéktől eltér), visszatartásokat stb.         

 

6.         Beszállító köteles a megrendelést 3 munkanapon belül írásban – cégjegyzésre jogosult képviselője által – visszaigazolni. Amennyiben erre nem kerül sor határidőben, úgy az ÁR-LA Magyarország Kft. fenntartja a jogát arra, hogy a megrendeléstől elálljon.  

 

7.         A megrendelés aláírásával és visszaigazolásával VAGY külön írásbeli egyedi szerződés megkötésével (melynek elválaszthatatlan melléklete a megrendelés) létrejön a Felek között az adott feladatra vonatkozó eseti megállapodás.

 

8.         A megrendelés visszaigazolásával, illetve az egyedi szerződés aláírásával a Beszállító a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, az ÁR-LA Magyarország Kft. és a Beszállító közötti jogviszonyra a jelen ÁSZF-ben írtak a megrendelésben vagy az egyedi szerződésben rögzített esetleges eltérésekkel megfelelően irányadóak.

 

9.         Az ajánlat elkészítéséért a Beszállító nem számíthat fel díjazást, még abban az esetben sem, ha nem kerül sor megrendelésre az ÁR-LA Magyarország Kft. részéről.

 

III. Teljesítés

 

1.         Felek a jelen ÁSZF teljesítése során, valamint a jelen ÁSZF alapján létrejövő megrendelések, illetve az egyedi szerződések megkötését megelőző tárgyalásaik, a megrendelések, illetve az egyedi szerződések megkötése, teljesítése, illetőleg a teljesítést követő eljárásaik során kölcsönösen együttműködni kötelesek.

 

2.         Eltérő megállapodás hiányában a szállításokat DAP paritás alapján – megfelelő csomagolással együtt - a megrendelésben / egyedi szerződésben megjelölt helyre kell teljesíteni.     

 

3.         A Beszállító köteles tájékoztatni az ÁR-LA Magyarország Kft-t a leszállítandó termékek /áruk, behozatalához és használatához szükséges hatósági engedélyekről és bejelentési kötelezettségekről.

 

4.         A szállítás vonatkozásában a Beszállító köteles betartani az általánosan elfogadott műszaki standardeket, a biztonsági, baleset-megelőzési és munkavédelmi előírásokat, a kikötött technológiai előírásokat és fogyasztóvédelmi szabályokat, - illetve, amennyiben alkalmazandó - valamennyi exportellenőrzési előírást.  Amennyiben a hatályos jogszabályok megkívánják, minden egyes szállítmány-részt el kell látni a CE standardekhez való megfelelést igazoló okirattal.

 

5.         A szállítás megkezdéséről a szállítás napját megelőzően legalább 3 munkanappal értesítenie kell a szállítónak a megrendelésben vagy az egyedi szerződésben megjelölt kapcsolattartót.

 

6.         A termékek átadása-átvétele a megrendelésben, illetve az egyedi szerződésben meghatározott teljesítési helyszínen történik.

 

7.         A munkaterületre történő belépéssel a Beszállító magára nézve kötelezőnek fogadja el a munkaterületen érvényes munkavédelmi, minőségirányítási és környezetvédelmi szabályokat, előírásokat. Ezek megszegésével az ÁR-LA Magyarország Kft-nek okozott károkat, kötbéreket, büntetéséket köteles Beszállító megtéríteni.

 

8.        Minden szállítmányhoz két példányban készült szállítólevelet kell mellékelnie a Beszállítónak.

 A szállítólevélen fel kell tüntetni az alábbiakat:

  • átadó és átvevő nevét

  • pontos átadás-átvételi dátumot

  • megrendelő nevét

  • munkaterület nevét és munkaszámát

  • az átadott anyag pontos és tételes megnevezését, darabszámát vagy egység csomagját
     

9.        Az ÁR-LA Magyarország Kft. helyszíni képviselője köteles a teljesítés időpontjában a helyszínen megjelenni és a megrendelés, illetve az egyedi szerződés tárgyát képező termékeket/árukat átvenni, valamint az átvételről teljesítés igazolást kiadni, vagy a Beszállító által kiállított szállítólevelet aláírni.

 

10.        Az ÁR-LA Magyarország Kft. helyszíni képviselője az átvételkor a termékek/áruk ellenőrzését csak a külsőleg nyilvánvalóan felismerhető károk, illetve a külsőleg felismerhető minőségi és mennyiségi eltérések tekintetében végz el. Ezen hibákat haladéktalanul, a szállítólevélen feltüntetve is jelezni köteles.

 

11.        Ezt követően felfedezett minőségi vagy mennyiségi eltérésről a lehető leghamarabb köteles az ÁR-LA Magyarország Kft. a Beszállítót értesíteni. A Beszállító e tekintetben lemond arról a kifogásról, hogy a hiba bejelentése elkésett, ha azt az átvételkor nyomban nem jelzi az ÁR-LA Magyarország Kft.

 

12.        Beszállító köteles a termékek /áruk átadásával-átvételével egyidejűleg a megrendelés, illetve az egyedi szerződés tárgyát képező termékek/áruk magyar nyelvű leírását, használati és szerelési útmutatóját, a felhasználói dokumentációját, tanúsítványait, illetve a szavatossági és garanciális feltételeket és azok érvényességi idejét tartalmazó, a gyártó és/vagy a Beszállító által kibocsátott hiteles dokumentumokat (garanciajegyeket) az ÁR-LA Magyarország Kft.  részére hiánytalanul átadni.

 

13.        A megrendelés, illetve az egyedi szerződés tárgyát képező termékek/áruk tulajdonjoga az átadás-átvétellel az ÁR-LA Magyarország Kft-re száll át.

 

14.        A termék ÁR-LA Magyarország Kft, vagy annak meghatalmazottja általi, kikötött rendeltetési helyen történő átvételéig a Beszállító viseli a kárveszélyt.  

 

IV. Fizetési feltételek

 

1.         Az ÁR-LA Magyarország Kft. egyetértése nélkül az árak nem módosíthatók.

 

2.         Ha a Felek a megrendelésben, illetve az egyedi szerződésben eltérően nem állapodnak meg, Beszállító az ÁR-LA Magyarország Kft. által kiadott teljesítésigazolás vagy aláírt szállítólevél alapján, azok kiállítását követő 5 napon belül jogosult a termékek/áruk vételárának/ díjának összegéről számlát kiállítani.

 

3.         A felek megállapodnak abban, hogy a számla fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 30 nap.

 

4.         Amennyiben Beszállító elektronikus számlát kíván benyújtani, úgy azt a titkarsag@ar-la.hu és a penzugy@ar-la.hu email címre is köteles megküldeni.

 

5.         Késedelmes fizetés esetén az ÁR-LA Magyarország Kft. köteles késedelmi kamatot fizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

 

V. Késedelem

 

5.         A megrendelésben, illetve az egyedi szerződésben meghatározott szállítási határidők kötelező érvényűek. A Beszállító haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni az ÁR-LA Magyarország Kft-t arról, ha a teljesítést nyilvánvalóan késedelmesen tudja elvégezni, mely során köteles megjelölni a késedelem okait és előrelátható időtartamát.

 

6.         Amennyiben a Beszállító a teljesítésével (az ÁR-LA Magyarország Kft. által megrendelt termékek átadásával) olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelemi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a megrendelés, illetve az egyedi szerződés alapján fizetendő nettó vételár/vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbéralap 1%-a, de legfeljebb 20 napi tételnek megfelelő összeg.    

 

7.         Amennyiben a Beszállító késedelme meghaladja a 20 naptári napot, az ÁR-LA Magyarország Kft. jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést meghiúsultnak tekinteni és elállni a megrendeléstől, illetve az egyedi szerződéstől.    

 

8.         Amennyiben a megrendelés, illetve az egyedi szerződés teljesítése bármely olyan okból, amelyért a Beszállító felelős, meghiúsul – beleértve az olyan 20 naptári napot meghaladó késedelem esetét, amelyért a Beszállító felelős –, a Beszállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a megrendelés, illetve szerződés) alapján fizetendő nettó vételár 30%-a. 

 

9.         Az ÁR-LA Magyarország Kft a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is.

 

VI. Szavatosság, jótállás

 

1.         A Beszállító feltétlen szavatosságal tartozik azért, hogy az általa leszállított termékek hibátlanok, megfelelnek a megállapodott műszaki követelményeknek, szabványoknak.         

 

2.         Amennyiben a Beszállító a megrendelés, illetve az egyedi szerződés teljesítése során harmadik személy segítségét veszi igénybe, különösen, ha a szállítás tárgyát nem saját maga állítja elő, hanem harmadik személytől szerzi be, úgy azokért, valamint a teljesítési segédekért teljeskörű felelősséggel tartozik.  

 

3.         Amennyiben a megrendelés, illetve az egyedi szerződés, vagy valamely jogszabály nem ír elő hosszabb jótállási időt, úgy a Beszállító a termékek/áruk átadás-átvételétől számított 36 hónapig tartozik jótállási kötelezettséggel.  
 

4.         Ellenkező kikötés hiányában, a hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a Ptk. hibás teljesítésre - jog és kellékszavatosságra - vonatkozó rendelkezései irányadók. Ennek megfelelően az ÁR-LA Magyarország Kft. jogosult a választása szerinti szavatossági jogait érvényesíteni.      
 

5.         A jótállási, illetve szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a termék/áru részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

6.         Jótállási, illetve szavatossági körbe tartozó körülmények felmerülése esetén az ÁR-LA Magyarország Kft. írásban értesíti a Beszállítót, aki köteles a garanciális kötelezettségének a lehető leghamarabb eleget tenni.

 

7.         A Felek rögzítik, hogy amikor a hiba természete azonnali intézkedést igényel, az élet és / vagy vagyonbiztonságot veszélyeztet, és a Beszállító a szükséges az intézkedést felszólításra nem kezdi meg haladéktalanul, az ÁR-LA Magyarország Kft. jogosult azonnali intézkedésre és a keletkező költségeknek a Beszállítóra történő terhelésére.

 

8.         Konstrukciós hiba esetén a Beszállító köteles az ÁR-LA Magyarország Kft.  kérésére a leszállított termékeket/árukat jótállási kötelezettsége keretében saját költségére kijavítani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem hibásodtak meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukciójúaknak bizonyultak, így hasonló meghibásodásuk feltételezhető.

 

9.         Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat (6) hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a szállítás tárgyának természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.   

 

10.        A Beszállító köteles az ÁR-LA Magyarország Kft-t mentesíteni harmadik személyek hibás termékek alapján támasztott igényei alól, amennyiben a kárt a Beszállító által leszállított szállítás tárgyának a hibája okozta.
 

11.        Amennyiben a Beszállító termékmintát küld, a minta tulajdonságai szavatoltnak tekintendők, így a leszállított termék és a minta tulajdonságainak egyeznie kell. Ha a termék rendelésre, pl. rajzok alapján készült, ennek (pl: rajznak) van elsődleges jelentősége a mintával szemben.     
    

12.        A Beszállítónak olyan minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie, amelynek tárgya és jellemzői megfelelnek a vonatkozó standardeknek, amelyet kérés esetén igazolnia kell. A Beszállító kötelezettséget vállal, hogy biztosítja a szállítási szerződésben, a szállított áru, előállítási módszerek és dokumentáció vonatkozásában foglalt minőségi követelményeket.

 

 

 

 

VII. Titoktartás

1.         Azon időpontig, amíg bizonyíthatóan nyilvánosságra nem kerül, semmilyen üzleti, vagy technikai információ (ideértve a rendelkezésre bocsátott tárgyakból, dokumentumokból, szoftverekből összegyűjthető jellemzőket és más know-how-t) nem hozható harmadik személy tudomására, és kizárólag a Beszállító azon, szállításban közreműködő személyzete számára tehető hozzáférhetővé, amely hasonlóan vállalja a titoktartást. Az ÁR-LA Magyarország Kft.  fenntartja az említett információk tulajdonjogát, így – a részére történő szállítás kivételével - ezen információk nem többszörözhetők és kereskedelmi célra nem használhatók az ÁR-LA Magyarország Kft.  előzetes írásbeli engedélye nélkül. Az ÁR-LA Magyarország Kft.  kérésére a Beszállító valamennyi rendelkezésre bocsátott információt (ideértve valamennyi másolatot vagy rögzítést) és tárgyat haladéktalanul köteles visszaszolgáltatni vagy törölni. Mindezen információra vonatkozó valamennyi jog az ÁR-LA Magyarország Kft-t illeti (ideértve a szerzői jogokat, bejegyeztethető iparjogvédelmi jogokat, úgy, mint szabadalom, használati mintaoltalom stb.).
 

2.         Az ÁR-LA Magyarország Kft.  által tervezett dokumentumok alapján készített termékek, úgy mint rajzok, modellek, formák, makettek, illetve bizalmas információi alapján, saját eszközeivel, vagy másolatai alapján készített termékek nem használhatók fel a Beszállító által, továbbá nem ajánlhatók fel és szállíthatók le harmadik személyek részére.
 

3.         A titoktartás a Beszállító által esetlegesen igénybe vett alvállalkozókra is megfelelően kötelezők.
 

4.         A Felek egymás előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosultak üzleti kapcsolatukat reklámozási célra felhasználni, nyilvánosságra hozni.

 

VIII. Vegyes rendelkezések

 

1.         Amennyiben a szállítás nem standardizált szoftvert is magában foglal, úgy a Beszállító kijelenti, hogy a szállítás tárgyának leszállítását követő 36 hónapon keresztül kész a szoftvernek az ÁR-LA Magyarország Kft. előírásai szerinti módosítását/javítását megfelelő költségtérítés mellett elvégezni. Amennyiben a szoftver más beszállítótól származik, úgy a Beszállító őket is megfelelően kötelezi erre.           

 

2.         A szállítás tartós akadályoztatása vagy a Beszállító pénzügyi helyzetének jelentős veszélyeztetése esetén az ÁR-LA Magyarország Kft. jogosult a megrendeléstől, illetve az egyedi szerződéstől a még nem teljesített rész tekintetében elállni.

 

3.         Vis maior, ipari konfliktusok, civil megmozdulások, állami hadművelet, vagy egyéb előre nem látható, elkerülhetetlen, súlyos események esetén a Felek ezen időszak alatt, a hatás nagyságának megfelelő mértékben mentesülnek szerződéses kötelezettségeik teljesítése alól. Ez irányadó akkor is, ha az érintett Fél hibás teljesítése már fennáll az említett események bekövetkezésekor. A Felek – ésszerűen elvárható mértékben – haladéktalanul kötelesek egymás számára információt nyújtani, valamint kötelezettségeiknek a megváltozott körülményekhez igazodva, jóhiszeműen eleget tenni. Szükség estén a Beszállítónak igazolnia kell a vis maior esemény hatását a kérdéses megrendelés vonatkozásában.

 

4.         Amennyiben az ÁR-LA Magyarország Kft.  a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.

 

5.         Az ÁR-LA Magyarország Kft. a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Beszállító és az ÁR-LA Magyarország Kft. között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől.

 

6.         Felek a jelen ÁSZF-ből és a megrendelésből, illetve egyedi szerződésből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül nem születik megállapodás, úgy Felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.         

 

7.         A jelen ÁSZF-ben és az egyedi megrendelésben, illetve szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

8.         Jelen ÁSZF annak visszavonásáig érvényes.        

 

 

 

Budapest, 2022. január 1.

 

 Főoldal